AKTUALNOŚCI

Biuletyn informacyjny nr 2

Biuletyn informacji z zakresu „Spec Ustawy”.

Ogólne informacje na dzień 2 kwietnia 2020 r.

 

ZUS:

a)      Zwolnienie ze składek ZUS, przez 3 miesiące od przedsiębiorców działających przed 1 lutego 2020, jak następuje:

·         Jednoosobowa działalność gospodarcza z przychodem do 15 681 zł (300% przeciętnego wynagrodzenia), którzy opłacają składki tylko za siebie. Zwolnienie dotyczy składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, FGŚP, FEP;

·         Przedsiębiorcy opłacający składki na własne ubezpieczenia i osoby z nimi współpracujące zachowują prawo do świadczeń w razie choroby i macierzyństwa, jeżeli były w dobrowolnym ubezpieczeniu chorobowym na 1 lutego 2020 r.

b)      Zwolnienie ze składek ZUS, przez 3 miesiące dla małych firm, zgłaszających na dzień 29 lutego, do 9 osób do ubezpieczeń społecznych, ze składek za marzec, kwiecień i maj 2020 r.

c)      Aby uzyskać zwolnienie musisz złożyć wniosek do ZUS do 30 czerwca 2020 r.

d)     Dopłaty do wynagrodzeń dla pracowników z FGŚP

·         Przedsiębiorca, u którego wystąpił spadek obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19, może zwrócić się z wnioskiem o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy, o wypłatę ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych świadczeń na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników objętych przestojem ekonomicznym albo obniżonym wymiarem czasu pracy, w następstwie wystąpienia COVID-19.

·         Dofinansowanie nie przysługuje do wynagrodzeń pracowników, których wynagrodzenie uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek, o dofinansowanie, było wyższe niż 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, obowiązującego na dzień złożenia wniosku

 

Podatki:

a)      Podatek dochodowy

·         Przesunięcie terminu złożenia zeznania CIT-8 i zapłaty podatku za 2019 r. przez podatników CIT na 31 maja 2020 r;

·         Brak sankcji za złożenie deklaracji podatkowej PIT (roczny) i zapłaty podatku po terminie, jeśli nastąpi to do 31 maja 2020 r;

·         Stratę poniesioną w 2020 r. podatnicy, pod pewnymi warunkami, będą mogli odliczyć od dochodu uzyskanego w 2019 r. W tym celu, podatnicy złożą korektę zeznania za 2019 r. i dostaną zwrot;

·         Ulga w podatku PIT i CIT bez limitu dla darowizn (pieniężnych lub rzeczowych) przekazanych na cele związane z zapobieganiem oraz zwalczaniem zakażenia korona wirusem dla podmiotów świadczących opiekę zdrowotną, w tym transport sanitarny, a także przekazanych Agencji Rezerw Materiałowych oraz Centralnej Bazie Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych.

 

b)      VAT

·         Podatnik dokonujący zapłaty powyżej 15 tys. zł na rachunek niezamieszczony w wykazie podatników VAT, może złożyć zawiadomienia o dokonaniu takiej zapłaty nie w 3 dni, a 14 dni.

·         Wprowadzono uznaniowość w nakładaniu sankcji i stosować je w szczególnie uzasadnionych przypadkach. W związku z tym, że sankcje powinny być środkiem ostatecznego oddziaływania, zmiana ta pozwoli na ich ukierunkowanie na tych podatników, którzy celowo i uporczywie popełniają błędy uniemożliwiające weryfikację prawidłowości transakcji;

·         Dla dużych przedsiębiorców dodatkowe 3 miesiące na dopasowanie swoich systemów do wymogów nowego sposobu raportowania. Mają więcej czasu na przeszkolenie swoich pracowników. Pracownicy mają więcej czasu na prace związane z dopasowaniem systemów księgowych i informatycznych. Eksperci IT mają więcej czasu na wykonie u swoich klientów prac związanych z wdrożeniem nowego JPK.

 

Prawo pracy:

·         W celu przeciwdziałania COVID-19 pracodawca może polecić pracownikowi wykonywanie, przez czas oznaczony, pracy określonej w umowie o pracę, poza miejscem jej stałego wykonywania (praca zdalna);

·         W przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których uczęszcza dziecko, z powodu COVID-19, ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem do lat 8,mowa przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy za okres nie dłuższy niż 14 dni. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przyznawany jest w trybie i na zasadach określonych w ustawie.

 

Prawo finansowe:

·         Na mocy rozporządzenia Ministra Finansów, BGK może udzielać gwarancji spłaty kredytów w formule pomocy de minimis dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców. Zmiana rozporządzenia pozwala na objęcie gwarancjami do 80% kredytów. Obniżona została też opłata prowizyjna od tych gwarancji do 0%;

·         Przedsiębiorcy, którzy z związku z występowaniem korona wirusa mają problemy z terminową zapłatą należności podatkowych, mogą wystąpić z wnioskiem o przyznanie ulgi lub umorzenie zaległości;

·         Zniesiono bufor ryzyka systemowego, co pozwoli uwolnić 30 mld kapitału, który zwiększy podaż kredytów dla MŚP o 40 mld zł. Szacuje się, że efektem tego będzie podniesienie PKB Polski o 0,5 % w przeciągu 2,5 lat;

·         Na mocy rozporządzenia Ministra Finansów, wyprodukowane lub kupione przez firmy produkty przekazane na walką z korona wirusem, zostały objęte „zerową” stawką VAT. Dotyczy to in. wyrobów medycznych i produktów leczniczych takich jak np. środki dezynfekujące, maseczki i kombinezony ochronne.

 

Samozatrudnienie – Działalność gospodarcza

a)      Świadczenie postojowe (świadczenie jednorazowe), co do zasady wynosi 2080 zł (80% minimalnego wynagrodzenia) i jest nieoskładkowane oraz nieopodatkowane. Warunkiem uzyskania świadczenia jest, aby przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku nie przekroczył 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłoszonego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUS obowiązującego na dzień złożenia wniosku. Poza tym rozpoczęcie działalności musi nastąpić przed 1 lutego br. Przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku musi spaść, o co najmniej 15% w stosunku do miesiąca poprzedniego.

b)      Nie trzeba zawieszać działalności, ale świadczenie przysługuje także samozatrudnionym, którzy zawiesili ją po 31 stycznia br., jeżeli przychód z tej działalności z poprzedniego miesiąca nie przekroczył 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłoszonego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUS obowiązującego na dzień złożenia wniosku.

c)      Samozatrudnieni rozliczający się w formie karty podatkowej, którzy korzystają ze zwolnienia z podatku VAT, otrzymają świadczenie postojowe w wysokości 1300 zł.

 

Umowy cywilnoprawne

 

a) Świadczenie postojowe (świadczenie jednorazowe) dla osób, które wykonują umowy cywilnoprawne (umowy zlecenia, agencyjne, o dzieło), wynosi 2080 zł (80% minimalnego wynagrodzenia) i jest nieoskładkowane oraz nieopodatkowane; W przypadku wykonujących umowy cywilnoprawne, których suma przychodów z umów cywilnoprawnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym złożony został wniosek o świadczenie postojowe wynosi do 1299,99 zł (mniej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2020 r.), to świadczenie postojowe przysługuje w wysokości sumy wynagrodzeń z tych umów. Warunkiem uzyskania świadczenia jest, aby przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku nie przekraczał 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłoszonego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUS obowiązującego na dzień złożenia wniosku. Poza tym zawarcie umowy musi nastąpić przed 1 lutego br.

 

 

Inne

·         Odroczenie do 13 lipca 2020 r. zgłoszeń do Centralnego Rejestru Beneficjenta Rzeczywistego;

·         W okresie stanu epidemii Rada Ministrów będzie uprawniona do wydania rozporządzenia, na podstawie, którego dojdzie do wstrzymania administracyjnych postępowań egzekucyjnych.

 

Podstawa prawna:

1)      Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw1)

AdresAl. Jana Pawła II 80 lok. C32
00-175 Warszawa
(wejście od ulicy Dzikiej)

Telefon++48 22 4040936

E-mailbiuro@euro-team-group.com

Godziny pracyPon - Piątek, 8:00 - 16:00

Więcej