AKTUALNOŚCI

Informacja o Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR )

Szanowni Państwo

Informuję o obowiązku zgłoszenia do Centralnego Rejestru Beneficjentów w skrócie ( CRBR ).  Obowiązek zgłoszenia mają wszystkie spółki, zarówno osoby prawne jak i spółki osób fizycznych.

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych, to system, w którym są gromadzone i przetwarzane informacje o beneficjentach rzeczywistych, tj. osobach fizycznych sprawujących bezpośrednią lub pośrednią kontrolę nad spółką.

Termin zgłoszeniadla spółek, które zostały wpisane do Krajowego Rejestru Sadowego, przed dniem wejścia w życie przepisów o CRBR, upływa dnia13 kwietnia 2020 r.

Spółki wpisane doKrajowego Rejestru Sadowego, po 13 października 2019, powinny być zgłoszone do CRBR, nie później niż w terminie 7 dni, od dnia wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.

Aktualizacjeinformacji w CRBR, muszą być zgłoszone, w terminie 7 dni, od ich zmiany . Do biegu terminów nie wlicza się sobót i dni ustawowo wolnych od pracy.

Zgłoszenia danych do rejestru CRBR, składa się bezpłatnie w formie elektronicznej na stronie internetowej:

https://www.podatki.gov.pl/crbr/

Zgłoszenia może dokonać wyłącznie osoba uprawniona do reprezentacji spółki. Nie ma możliwości powierzenia tego zadania innym osobom (zgodnie z art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. 2019 r. poz. 1115, z późn. zm.).

Dane podlegające zgłoszeniu do rejestru CRBR:

1)      dane identyfikacyjne spółki:

a.       nazwa (firma)

b.      forma organizacyjna

c.       siedziba

d.      numer w Krajowym Rejestrze Sądowym

e.       NIP

2)      dane identyfikacyjne beneficjenta rzeczywistego i członka organu lub wspólnika uprawnionego do reprezentowania spółki:

a.       imię i nazwisko

b.      obywatelstwo

c.       państwo zamieszkania

d.      PESEL albo data urodzenia – w przypadku osób, które nie posiadają PESEL

e.       informację o wielkości i charakterze udziału lub uprawnieniach, które przysługują beneficjentowi rzeczywistemu.

Ważne:

1)       Zgłaszane dane powinny odpowiadać rzeczywistości. Zgłoszenie – opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP – zawiera oświadczenie osoby zgłaszającej o prawdziwości zgłaszanych informacji (jest ono składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia).

2)       Osoba, która zgłasza i aktualizuje dane, ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną zgłoszeniem do CRBR nieprawdziwych danych, a także za niezgłoszenie w ustawowym terminie danych i zmian danych objętych wpisem do rejestru. Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy szkoda nastąpiła wskutek siły wyższej albo wyłącznie z winy poszkodowanego lub osoby trzeciej, za którą osoba zgłaszająca i aktualizująca informacje o beneficjentach rzeczywistych nie ponosi odpowiedzialności.

3)       Urzędowe poświadczenie odbioru (UPO) zgłoszenia jest wydawane po przeprowadzeniu pozytywnej weryfikacji struktury logicznej zgłoszenia pod względem zgodności ze wzorem dokumentu elektronicznego i spójności danych oraz ważności kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP.

4)       Beneficjentem rzeczywistym jest:

a.       osoba fizycznalub osoby fizyczne:

·         sprawujące bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad spółką poprzez posiadane uprawnienia, które wynikają z okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiające wywieranie decydującego wpływu na czynności lub działania podejmowane przez spółkę, lub

·         w imieniu których są nawiązywane stosunki gospodarcze lub jest przeprowadzana transakcja okazjonalna.

b.       spółka – osoba prawna, (inna niż spółka, której papiery wartościowe są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, podlegającym wymogom ujawniania informacji na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej lub odpowiadającym im przepisom prawa państwa trzeciego), beneficjentem rzeczywistym spółki jest:

·         osoba fizyczna będąca udziałowcem lub akcjonariuszem spółki, której przysługuje prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji tej osoby prawnej,

·         osoba fizyczna dysponująca więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym  spółki, także jako zastawnik albo użytkownik, lub na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu,

·         osoba fizyczna sprawująca kontrolę nad osobą prawną lub osobami prawnymi, którym łącznie przysługuje prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji spółki, lub łącznie dysponującą więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie spółki, także jako zastawnik albo użytkownik, lub na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu,

·         osoba fizyczna sprawująca kontrolę nad spółką przez posiadanie w stosunku do niej uprawnień, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351), lub

·         osoba fizyczna zajmująca wyższe stanowisko kierownicze w organach spółki w przypadku udokumentowanego braku możliwości ustalenia lub wątpliwości co do tożsamości osób fizycznych określonych w powyższych punktach oraz w przypadku niestwierdzenia podejrzeń prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.

Podstawa prawna:

1)       Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. 2019 poz. 1115, z późn. zm.).

2)       Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 z 20 maja 2015 r. w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu (tzw. IV dyrektywa AML).

 

 

 

 

 

 

 

Informazioni sul registro centrale dei beneficiari reali (CRBR)

Gentilissimi
Vi informo su obbligo di presentare in breve al registro centrale dei beneficiari (CRBR). Tutte le società, sia le persone giuridiche che le società di persone fisiche, anno obbligo di iscriversvi.
 

Il registrocentrale dei beneficiari reali è un sistema in cui vengono raccolte ed elaborate informazioni sui beneficiari effettivi, vale a dire le persone fisiche che esercitano il controllo diretto o indiretto sulla società.

Il termine per la presentazione della domanda di registroper le società che sono state iscritte nel REGISTRO NAZIONALE GIUDIZIARIO (KRS), prima dell'entrata in vigore delle disposizioni sulla CRBR, scade il 13 aprile 2020.
Le società iscritte nel REGISTRO NAZIONALE GIUDIZIARIO,  dopo il 13 ottobre 2019 devono essere registrate al CRBR, entro e non oltre 7 giorni dalla data di iscrizione nel KRS.
 

Aggiornamenti delle informazioni nel CRBR devono essere comunicati entro 7 giorni dalla loro modifica.I termini non comprendono il sabato e i giorni festivi.

I dati inviati al registro CRBR sono inviati gratuitamente in formato elettronico sul sito Web:
https://www.podatki.gov.pl/crbr/

Le domande possono essere presentate solo da una persona autorizzata a rappresentare la società. Non è possibile affidare questo compito ad altre persone (ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 1, della legge del 1 ° marzo 2018 sulla lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo (G.Ufficiale del 2019, punto 1115 e successive modifiche) .

Dati soggetti a notifica al registro CRBR:
1) dati identificativi dell'azienda:
a. nome (azienda)
b. forma organizzativa/legale
c. sede
d. numero del REGISTRO NAZIONALE GIUDIZIARIO - KRS
e. Codece della identifica Fiscale - NIP
2) identificazione del beneficiario reale e di un membro dell'organismo o partner autorizzato a rappresentare la società:
a. nome e cognome
b. la nazionalità
c. paese di residenza
d. PESEL o data di nascita - per le persone che non hanno un PESEL
e. informazioni sulla dimensione e la natura della quota o dei diritti a cui ha diritto il beneficiario effettivo.

 

Base giuridica:


1) Legge del 1 ° marzo 2018 sulla lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo (Gazzeta Ufficiale del 2019, voce 1115 e successive modifiche).
2) Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo (la cosiddetta direttiva AML IV).

AdresAl. Jana Pawła II 80 lok. C32
00-175 Warszawa
(wejście od ulicy Dzikiej)

Telefon++48 22 4040936

E-mailbiuro@euro-team-group.com

Godziny pracyPon - Piątek, 8:00 - 16:00

Więcej