AKTUALNOŚCI

Wykaz podatników - Biała lista

Szanowni Państwo

 

W związku ze zmianami przepisów podatkowych, z konsekwencjami od stycznia 2020 roku, przy dokonywaniu płatności kontrahentom, przelewem bankowym za transakcje  powyżej 15.000 zł, należy uprzednio sprawdzić w wykazie podatników – „Białej liście”, czy rachunek bankowy kontrahenta w nim został uwidoczniony. Jeśli rachunek kontrahenta został wpisany, taka płatność jest poprawna i bezpieczna od negatywnych skutków finansowych.

Natomiast,  kiedy rachunek bankowy nie został by ujęty w wykazie podatników, to poniesiesz konsekwencje finansowe. Nie zaliczysz tego zapłaconego wydatku  do kosztów uzyskania przychodów lub będziesz zobowiązany do zmniejszenia kosztów ( lub zwiększenia swoich przychodów w przypadku braku możliwości zmniejszenia kosztów), w przypadku gdy przed wykonaniem przelewu, zaliczyłeś już koszt, który wynika z tej transakcji, do swoich kosztów uzyskania przychodów, w tej części w jakiej:

a)      jeśli płatność nie została przelana na rachunek płatniczy (np. zapłaciłeś gotówką kwotę powyżej 15.000 zł) lub

b)      płatność została przelana na inny rachunek niż zawarty (na dzień zlecenia przelewu) w wykazie, to będziesz solidarnie odpowiadać ze sprzedawcą, który jest czynnym podatnikiem VAT, za jego zaległości podatkowe w tej części VAT, która przypada na płatność za transakcję potwierdzoną fakturą, dokonaną przelewem na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecania przelewu na wykazie podatników VAT.

 

Wykaz podatników VAT, prowadzony jest przez  Szefa KAS, znajduje się pod następującym linkiem:

https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka

Dodatkowe informacje odnośnie  jego funkcjonowania, znajdziecie pod linkiem:

https://www.gov.pl/web/kas/informacje-o-wykazie

 

Zalecam Pańswu, abyście rozpoczęli w najbliższym czasie sprawdzenie – „Białej listy” od danych dotyczacych własnych przedsiębiosrw podlelegających zarządowi. Jeśli dane ujawnione w wykazie, są niezgodne ze stanem rzeczywistym możesz złożyć do Szefa KAS wniosek o usunięcie lub sprostowanie tych danych, wraz z uzasadnieniem. 

Podstawa prawna

1.        Ustawa z dnia 12 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 poz. 1018);

2.        Ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2018 r. poz. 2174 z późn zm.);

3.        Ustawa z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 865 z późn zm.);

4.        Ustawa z 16 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1387 z późn zm.);

5.        Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2019 r. poz. 900 z późn zm.);

 


 

Gentilissimi,

 

In relazione alle modifiche delle normative fiscali, con conseguenze dal gennaio 2020, quando si effettuano pagamenti tramite bonifico bancario per le transazioni superiori a 15.000 PLN, è necessario verificare nella lista delgli contribuenti - la “White List” - se il conto bancario del contraente è stato mostrato in esso. Se il conto bancario del contraente è stato inserito nelle lista, tale pagamento è corretto e sicuro dalle negative conseguenze finanziarie.

Tuttavia, se un conto bancario non è incluso nell'elenco dei contribuenti, si avranno conseguenze finanziarie. Non includerai questa spesa pagata come costi deducibili o Ti verrà richiesto di ridurre i costi (o aumentare i Tuoi ricavi se non puoi ridurre i costi) se, prima di effettuare un trasferimento, bancario, hai già incluso il costo risultante da questa transazione come costo deducibile dalle tasse, in questa parte in cui:


a) il pagamento non è stato trasferito su un conto bancario (ad es. in caso di pagamento in contanti superiore a 15.000 PLN) o


b) il pagamento è stato trasferito su un conto diverso da quello contenuto (il giorno dell'ordine di trasferimento) nell'elenco, l'utente sarà responsabile in solido con il venditore che è un contribuente attivo IVA per i suoi arretrati fiscali nella parte dell'IVA che ricade sul pagamento della transazione, confermato dalla fattura effettuato tramite bonifico su un conto diverso da quello contenuto nel giorno in cui il trasferimento è stato ordinato nell'elenco dei contribuenti.

L'elenco dei contribuenti IVA, tenuto dal capo di KAS – (Nazionale Amministrazione Fiscale),è disponibile al seguente link:

https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka

Ulteriori informazioni sul funzionamento della "White List" sono disponibili al link:

https://www.gov.pl/web/kas/informacje-o-wykazie


Consiglio di iniziare nel prossimo futuro a controllare la "White List" con i dati propri d` imprese. Se i dati presentati nell'elenco non sono coerenti o sbagliati, è possibile inviare una richiesta al responsabile di KAS per la rimozione o la correzione di tali dati, unitamente alla giustificazione.
 

Base legale:

1.        Ustawa z dnia 12 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 poz. 1018);

2.        Ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2018 r. poz. 2174 z późn zm.);

3.        Ustawa z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 865 z późn zm.);

4.        Ustawa z 16 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1387 z późn zm.);

5.        Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2019 r. poz. 900 z późn zm.);

 


 

Dear Sirs or Madam,

 

                In connection with changes in tax regulations, with consequences since January 2020, when You making payments to contractors by bank transfer for transactions above PLN 15.000, it should be checked in the tax list of the taxpayers – “White List”,  whether the supplier's bank account has been shown in it. If the supplier 's account has been shown, such payment is correct and secure from the negative financial consequences.

However, if a bank account is not included in the taxpayer list, you will bear financial consequences. You will not include this paid expense as tax-deductible costs or you will be required to reduce costs (or increase your revenues if you cannot reduce costs) if, before making a transfer, you have already included the cost that results from this transaction as your tax-deductible cost, in this part in which:

                a) if the payment has not been transferred to a payment account (e.g. you have paid more than PLN 15.000 in cash) or

                b)the payment has been transferred to a different account than the one contained (on the day of the transfer order) in the white list, you will be jointly and severally liable with the supplier who is an active VAT taxpayer for his tax arrears, in the part of VAT which falls on the transaction confirmed by invoice, made by transfer to an account other than the one contained in the VAT payers list.

The list of VAT taxpayers, kept by the Head of KAS, is available at the following link:

https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka

Additional information:

https://www.gov.pl/web/kas/informacje-o-wykazie

 

I recommend that you start soon checking the "White List" with data on yours enterprises. If the data disclosed in the list are inconsistent with the actual state, you can submit a request to the Head of KAS for the removal or correction of such data, together with justification.

AdresAl. Jana Pawła II 80 lok. C32
00-175 Warszawa
(wejście od ulicy Dzikiej)

Telefon++48 22 4040936

E-mailbiuro@euro-team-group.com

Godziny pracyPon - Piątek, 8:00 - 16:00

Więcej